پوستگیر افقی پره ای

در این دستگاه با توجه به سه نوع سایش:دانه به دانه،دانه به تیغه های روتور و دانه به توری سیمی،ناخالصی های چسبیده به سطح غلات و پوسته بیرونی همراه با ذرات و باکتری های چسبیده به آن جدا گشته و ناخالصی های موجود کلوخه ای در غلات نیز متلاشی می شوند.بعد از پوستگیر استفاده از دستگاه کانال هوا جهت جداسازی ناخالصی های جداشده توسط هوا توصیه می گردد.