پوستگیر افقی مدل جدید سایشی

اگر تمیز کردن خوب و بهداشتی و باکتری کمتر و پوست گیری کامل مورد نظر باشد پوستگیر جدید کلید حل مشکل است در تمیز کردن اولیه شمار باکتری ها بوسیله پوستگیری فشرده کم می شود و مقدار کثیفی و شمار ذرات حشرات کم می گردد.در مرحله دوم تمیز کردن پوسته به طور ملایم بوسیله رطوبت زنی جدا می شود.عمل پوستگیری می تواند به وسیله تنظیم قسمت متحرک دستگاه جهت کیفیت میزان شود.