رادیال تارار

این دستگاه در طرح جدید کارخانجات آردسازی به جای کانال هوا یا ویبروتارار،منوسیکلون،اسپراتور و سیکلون گرد و خاک مورد استفاده قرار می گیرد.محل استفاده آن در دستگاه های بوجاری و پوستگیر می باشد.