روتوفلو(ویبره زیر سیلو)

جهت تخلیه مطمئن و یکنواخت مواد فله ای نرم و غیره روان (مانند آرد،سبوس و غیره)از سیلو های فلزی یا بتنی با مصرف انرژی پایین در اندازه ها و ظرفیت های مختلف استفاده می شود.