الک بوجاری

الک بوجاری جهت جداسازی ناخالصی های ریز و درشت از انواع غلات استفاده می شود،شیب توری و میزان لرزش و همچنین زاویه پرتاب به سمت جلو در روی توری ها در این دستگاه قابل تنظیم می باشد.

در کانال هوا ذرات ناخالصی های سبکتر از غلات توسط جریان هوا از غلات جدا می گردد.