جت فیلتر کیسه ای

این دستگاه در بسیاری از صنایع و کارخانجات آردسازی جهت تصفیه هوا به کار می رود.در کارخانجات آردسازی جهت تصفیه هوای حاوی گرد و غبار در سیستم جمع آوری گرد و غبار قسمت بوجاری (آسپیراسیون)و یا گرفتن آرد از هوا در سیستم انتقال پنوماتیک و آسپیراسیون قسمت آسیاب استفاده می شود.