تریور(سیاهدانه گیر استوانه ای)

این نوع تریور جهت جداسازی دانه ها و ناخالصی های گرد شکل مانند سیاهدانه،ماش،نیم دانه و… از گندم استفاده می شود.این دستگاه متشکل از دو استوانه گردان با حفره مخصوص جداسازی دانه های گرد می باشد.